17 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI İHALE İLANI

Artvin İli Yusufeli Belediye Başkanlığından

1- Artvin İli Yusufeli ilçesi , Çoruh mahallesi tapunun Tekkale köyü 514 ada 187 ve 185 numarasında kayıtlı yerde Belediyemize ait konut işyeri ve ofis vasıflı 17 adet bağımsız bölüm için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık artırma) satış ihalesi yapılacaktır. 

2- İşbu Satış Şartnamesi

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

 

DEĞERİ TL

 

ARSA PAYI

 

BLOK

 

BULUNDUĞU KAT

 

NİTELİĞİ

 

YAPI İNŞAAT ALANI M2

 

MUAMMAN  BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT %5

2

1.280.000,00TL

80

5458

A BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

67,44

1.280.000,00TL

64,000,00TL

3

1.360.000,00TL

85

5458

A BLOK

ZEMİN KAT

İŞ YERİ

73,18

1.360.000,00TL

68,000,00 TL

17

889,600,00 TL

56

5458

A BLOK

1.KAT

OFİS

55,6

889,600,00 TL

44,480,00 TL

18

731,520,00TL

46

5458

A BLOK

1.KAT

OFİS

45,72

731,520,00TL

36,576,00TL

20

602,880,00 TL

89

5458

A BLOK

1.KAT

OFİS

37,68

602,880,00 TL

30,144,00 TL

21

786,240,00TL

45

5458

A BLOK

1.KAT

OFİS

49,14

786,240,00TL

39,312,00 TL

23

1.431.840,00 TL

38

5458

A BLOK

2.KAT

OFİS

89.49

1.431.840,00TL

71,592,00TL

26

720,000,00 TL

43

5458

A BLOK

2.KAT

OFİS

49

720,000,00 TL

36,000,00 TL

27

608,000,00 TL

37

5458

A BLOK

      2.KAT

OFİS

46,78

608,000,00 TL

30,400,00TL

33

688,000,00 TL

46

5458

A BLOK

3.KAT

OFİS

46,1

688,000,00 TL

34.400,00 TL

        35

592,000,00TL

37

5458

A BLOK

      3.KAT

OFİS

40,65

592,000,00TL

29.600,00 TL

38

736,000,00TL

46

5458

A BLOK

        3.KAT

OFİS

49,59

736,000,00TL

36.800,00 TL

39

688,000,00TL

43

5458

A BLOK

3.KAT

OFİS

46

688,000,00TL

34,400,00TL

40

768,000,00 TL

48

5458

A BLOK

        3.KAT

OFİS

50,9

768,000,00 TL

38,400,00 TL

41

608,000,00 TL

38

5458

A BLOK

         3.KAT

OFİS

40,66

608,000,00 TL

30,400,00TL

20

2.640,000,00 TL

165

5458

B BLOK

         1.KAT

MESKEN

172,33

2.640,000,00 TL

132,000,00TL

20

2.475.000.00 TL

55

1007

 ÇELİK DÜKKANLAR ZEMİN KAT

İŞYERİ

55

2.475.000.00 TL

123,750,00 TL

(Not:fiyatlara kdv dahildir.)

3-Yukarıda belirtilen Yusufeli Belediyesine ait taşınmazlar, Yusufeli Belediye Başkanlığınca 14.02.2024 Çarşamba günü saat 16.00’da Yusufeli Belediyesi Hizmet Binası Kat:3 Encümen Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır. İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Yusufeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri (Hafta içi, saat: 08:00 ile 17:00 arası) içerisinde öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi; her bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere 1000,00TL (Bin Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler. Ayrıca www.yusufeli.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. Herhangi bir sebeple ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dosyası için yatırılan bedel İdareden talep edilemeyecektir.    

4-  Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı, Madde-1’de gösterilmiştir.  İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %5’ü (yüzde beş) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.  Teminat mektubunu nakden yatırmak isteyen İstekliler geçici teminat bedelini 14.02.2024 Çarşamba günü saat 16.00’da  kadar Yusufeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne veya TR46 0001 2001 2280 0007 0000 23 iban nolu Yusufeli Halk Bankası Yusufeli Belediyesi teminat hesabına yatırabilirler. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

 5- 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.      

 MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

 İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır: a) Başvuru dilekçesi,(başvuru yapılan bağımsız bölüm)

 b) Geçici Teminat, (hangi bağımsız bölüme başvuru yapıyorsa açıkça belirtilecektir.)

c) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

d) Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için)

 e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

 g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

h) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

j) İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.          

Tel : 0466 811 2009 - (Dahili:1103)  İnternet Adresi : www.yusufeli.bel.tr Faks : +90 (466) 811 20 84             

#ilangovtr Basın No ILN01976506