ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Doğu Karedeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü İçin En Az 2018 ve Üzeri Modelde 2 Adet Aracın Sürücülü Olarak 24 Ay Süreyle Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/513341
1- İdarenin
a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) DOĞU KARADENİZ VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BUCAK MAHALLESI SAHIL CADDESI 08600 Artvin/ARTVİN
c) Telefon ve faks numarası : 4663513620 - 4663516876
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmet alımın Adı : Doğu Karedeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü İçin En Az 2018 ve Üzeri Modelde 2 Adet Aracın Sürücülü Olarak 24 Ay Süreyle Kiralanması
a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğünde en az 2018 ve üzeri modelde binek araç ve en az 8+1 kişilik en fazla 9+1 kişilik araç kullanılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
Yapılacağı/teslim edileceği yer : Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü Hopa/ARTVİN
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 29.06.2024, işin bitiş tarihi 28.06.2026
b) İşe başlama tarihi : 29.06.2024
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EÜAŞ Doğu Karadeniz ve Yöresi İşletme Müdürlüğü Sahil Cad. Bucak Mah. Hopa/ARTVİN
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Yetki i Belgeleri Tüm Kısımlar için İstekliler, yürürlükte bulunan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar ile bu konuda yayınlanan yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda zorunlu kılınan, teklif edilen araca uygun taşıma yet ki belgesini temin etmek ve yetkili makamlar tarafından istenmesi halinde ibraz etmek zorundadır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde yapılan her türlü personel, yolcu veya öğrenci taşıma işleri veya sürücülü, sürücüsüz araç veya iş makinesi kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02023028