YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARAÇ SATIŞI İHALE İLANI
 

S.NO PLAKASI MARKASI CİNSİ MODELİ MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT %5 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 08 AD 633 FORD TRANSİT MİNİBÜS 2000 100.000,00 5.000,00 TL 08.07.2024 14.00
2 08 AK 948 IVECO OTOYOL ÇÖP KAMYONU 1999 200.000,00 10.000,00 TL 08.07.2024 14.00
3 08 YB 935 IVECO SU TANKERİ 1990 400.000,00 20.000,00 TL 08.07.2024 14.00
4 08 YC 740 MERCEDES BENZ OTOBÜS 1997 175.000,00 8.750,00 TL 08.07.2024 14.00

1-Yukarıda bilgileri yazılı Belediyemize ait 4 adet aracın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine ( Açık Teklif Usulü) istinaden  hizalarında belirtilen tarih ve saatte Belediye Encümeni Toplantı odasında toplanacak Komisyon Huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.
2-Araçların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı,  yukarıdaki çizelgede gösterilmiştir.  İstekliler söz konusu araçların satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları aracın muhammen bedelinin en az %5’ü (yüzde beş) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.  Teminat mektubunu nakden yatırmak isteyen İstekliler geçici teminat bedelini 08.07.2024 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Yusufeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne veya TR46 001 2001 2280 0007 000 23 iban nolu teminat hesabına yatırabilirler. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 
3-İhale Tarihi ve günü: Satışı yapılacak aracın ihalesi 08.07.2024 günü saat 14 :00 da Belediye hizmet binası encümen huzurunda yapılacaktır. katılım olmaması veya satışı yapılamayan araç için ikinci ihale   18.07.2024 tarihinde aynı gün/saat ve şartlarda  yapılacaktır. İkinci İhaleye katılım olmaması durumunda, 15 gün içerisinde pazarlık usulü ile, aynı şartname ve sözleşme hükümlerine göre ihale edilecektir.
4- Aracın muhammen bedeline KDV dahil olup, Satış bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.
5-İhaleyi alan kişi satış bedelini süresi içinde yatırmadığı takdirde geçici teminatı geri ödenmez Belediye’ye  irat kaydedilir.
6-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;
*Başvuru dilekçesi
*Kimlik fotokopisi
*Şartname bedeli makbuzu
*Geçici teminat
*Yerleşim yeri belgesi
*İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir oda kayıt belgesi,     ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü,
*Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi
*İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.
7- Tabloda belirtilen araçlara teklif verecek istekliler ihale dokümanını tabloda belirtilen dosya bedelini belediyemiz tahsilat servisine veya Yusufeli Ziraat Bankası belediyemiz hesabına yatırarak satın almak zorundadır. Daha fazla bilgi almak  ve şartname ile eklerini görmek isteyenler, mesai saatleri içinde Yusufeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilirler  veya telefonla bilgi alabilirler. Telefon:0(466 811 20 09 )
8-Satılacak araç;  teslim yeri olan Yusufeli Belediyesi Hizmet Binası önünde her gün mesai saatleri içerİsinde görülebilir.
9- Satışı yapılacak aracın alım, satım ve diğer bütün masrafları alıcıya aittir.
10-İhaleye, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 5. Ve 6. Maddelerine Münhasıran belediye meclis üyeleri ihale komisyonu başkan ve üyelerinin I. Ve II.dereceden yakınları ile daha önce belediyemizden ihale alıp sözleşme hükümlerine aykırılığı görülüp, ihaleyi tek taraflı fesih edenler ihaleye katılamaz. İhaleye katılacak şahısların kanunda öngörülen şartların taşıması gerekir.
11- Satışlara ilişkin şartname Yusufeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00TL (beş yüz) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak yükleniciler ihale şartnamesinde belirtilen maddeleri kabul etmiş sayılırlar.
12-İhtilaf vukuunda taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü için Yusufeli Adli Makamları yetkilidir.
13- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14-İhale basın ve halka açık olarak yapılacaktır.
Tel : 0466 811 2009 - (Dahili:1103)  İnternet Adresi : www.yusufeli.bel.tr Faks : +90 (466) 811 20 84             

 İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02050113