İHALE İLANI

ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ

ART ÖZ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ’NDEN

 

           Şirketimiz envanterinde kayıtlı muhtelif özelliklerde 2010 model Burdur isimli 35 kişi kapasiteli Yolcu Motorunun; 1203 Sicil numaralı 1815355 Gemi Numaralı (En:4,30, Boy:13,15, Derinlik:1,65, Tam Boy:13,8, Gros:39,02, Net:24,29) satılması işi 2886 sayılı kanunun 35(c) maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

Niteliği ve Miktarı: 1 adet Gezi Teknesi satılması işi

         

           İhalesi  07/05/2024 Salı günü saat 10:00 da Çarşı Mah. Dereüstü Sok. Defterdarlık Hizmet Binası No:1 Kat:4 İl Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK ARACIN

TÜRÜ

MARKASI

MODEL

MOTOR NO

ŞASİ NO/HİNT KODU

TAHMİNİ DEĞER (TL)

ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT       (TL)

GEZİ TEKNESİ

IVECO AIFO 450 BHP MOTOR (Gemi No: 1815355)

2010

95490

1203

1.551.000,00

46.530,00

           Satış listesinde yer alan araç tahmini değer+KDV ilave edilerek ihale edilecektir.

İhale dokümanı Çarşı Mah. İnönü Cad. No: 28 İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. KDV dâhil 1.500,00.-TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

 

1-    Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

ile elektronik posta adresi,

 

2-    Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

a)     Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (Nüfus kâğıdı veya nüfus cüzdan örneği),

b)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

           3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

           a) Geçek kişi olması halinde imza beyannamesi,

           b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

           İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,

4- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (Makbuz)

           5- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2) ve (3) maddelere göre temin edecekleri belgeler,

          6- Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

          7- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

          8- İl Özel İdaresine borçlu, icralı veya mahkemelik olmadığına dair belgeyi, ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir. 

           İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

       ADRES                                  :                                                     TELEFON: (0466) 212 1791

Çarşı Mah.İnönü Cad.No:28

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler

Müdürlüğü ARTVİN

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02020168