SİYASET
Giriş Tarihi : 03-01-2023 11:30

“Büyük balık küçük balığı nedenyutar?”

“Büyük balık küçük balığı nedenyutar?”

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, büyük devletlerin küçük devletleri sömürgeleştirmesini büyük balığın küçük balığı yutmasına benzeterek “Rahmetli Erbakan Hocam halkı bu karanlık tehlikeye karşı bilinçlendirmeye çalışmış ve tehlikenin ayak seslerini detayları ile izah etmiştir. Ancak bizim insanlarımız hakkı söyleyeni değil, kendilerini kürsüden azarlayan ve hizaya getirmeye çalışan kişilerin peşlerinde sürüklenir ve tehlikeyi ev küle dönüştükten sonra fark edebilirler.” dedi.

Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan, “Büyük balık küçük balığı yutar ifadesi insanın terbiye edilmemiş, evcilleştirilmemişilkel yanına işaret eden bir ifadedir. İnsanın doğal gelişimi ruh ve beden paralelindedevam eder ki, beden gelişimini sürdürürken, ruhsal olgunlaşma sağlanamamışsa kişiilkel yanından beslenir ve şiddete eğilimli hale gelir. İnsanlık tarihi içindeki özlebütünleşememiş ve varoluş gayesini idrak edememiş bencil, gaddar ve hodbinzümrelerin ektiği zulmün kalıntıları ile doludur. Kemalata uygun olarak yaratılan insanyön değiştirdiğinde zayıfları ezerek yol almaya çalışan büyük balığa dönüşüyor.Büyük balık bütün kötülükleri bünyesinde barındıran karanlık bir eldir ve kuvvettenbeslenir. Büyük balık zayıfları ezmenin bir güç olduğuna inanan zorba zihniyetleritemsil eder ve bu zümreler insanlık tarihinde farklı isimlerle gündeme gelseler deicraatları hep aynı olmuştur. Yani; tarihi süreç içinde büyük balığın ismi, şekli ya dadoğduğu coğrafya değişse de karakteri hiç değişmemiş ve yeryüzü bu zorbazihniyetlerin yaydığı fesada, ektikleri şiddete tanık olmuştur.” diye konuştu.

“Bugünün büyük balığımazlum halkların kanları ile beslenen ABD, Siyonist emperyalist sistem ve küreselsermayeyi ellerinde tutan kirli ittifakın tüm mensuplarıdır ve mazlum halklar bu şerittifakın çizmeleri altında ezilmektedir.Büyük balığın hedefi halkları köleleştirmek ve mevcut kaynakları sömürerek kuvvetüzerine kurulmuş karanlık bir medeniyet inşa etmektir.” diyen Soydan, “Büyük balığın hedefi adaletinkalelerini yıkarak küçük balık üzerindeki hâkimiyetini sürdürmektir. Maskeleri vardırbüyük balığın, demokrasi, eşitlik ve hürriyet kavramlarına vurgu yaparak mazlumhalkların gözlerini boyar ve tüm yaşamsal kaynaklarını işgal eder. Rahmetli ErbakanHocam halkı bu karanlık tehlikeye karşı bilinçlendirmeye çalışmış ve tehlikenin ayakseslerini detayları ile izah etmiştir. Ancak bizim insanlarımız hakkı söyleyeni değil,kendilerini kürsüden azarlayan ve hizaya getirmeye çalışan kişilerin peşlerindesürüklenir ve tehlikeyi ev küle dönüştükten sonra fark edebilirler.Rahmetli hocam küresel tehlikenin, sistem karşıtı unsurları sistemin içine çekerekentegre etmeye çalıştığını ve Müslümanların şiddetle ilişkilendirilerek zayıflatıldığınıher fırsatta dile getirmiş ve küresel yayılmacılığın durdurulabilmesi için bir ümmetşuurunun oluşturulması gerektiğine vurgu yapmıştır. Hocam küresel çetenin gücünükırabilmek için İslam ülkelerinin stratejik, ekonomik, politik ve kültürel güç birliğiiçinde olmaları gerektiğini ve bütün halkları kucaklayacak adil bir sistem için acilen harekete geçmelerinin elzem olduğunu belirtmiştir. ABD, İsrail ve Batı ittifakını birtimsaha benzeten hocam, timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi AB, kuyruğu İsraildemiş ve şer ittifakın dünya üzerindeki hedeflerini bütün detayları ile açıklamıştır.Fakat insanlarımız tehlikeyi ateş kapılarına ulaşıncaya kadar fark etmediler, etmekistemediler.Medeniyetlerini kan üzerine kuran küresel zihniyet, kendilerinin üstün ırk olduğunuileri sürer ve köleleştirdikleri halkların ölümü, yoksulluğu ve çileyi hak ettiklerineinanır, bu toplumları birbirlerine düşürerek zayıflatır ve yutulmaya hazır lokma halinegetirirler. Sistemin ayakta kalması için güçlü orduya, güçlü silahlara ve zenginkaynaklara ihtiyaç vardır ve bu kaynakları işgal etmeye haklarının olduğuna inanırlar.Büyük balığın merhamet hissi ve adalet bilinci gelişmemiştir ve çocukları, yaşlıları,kadınları, erkekleri katledip, açlığa terk ederken büyük haz duymaktadır. Ona göre buinsanlar küçük balıktır ve ölüme, sürgüne, yoksulluğa, köleliğe mahkûmdurlar. Onagöre gücü ayakta tutan yaşamayı hak eder, gücü ayakta tutan kendisidir ve yaşamayı o hak etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ayla ALKAN

Gündem ArtvinGündem Artvin