YEREL
Giriş Tarihi : 15-12-2021 17:56   Güncelleme : 15-12-2021 17:56

HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ

HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ

 

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev yaptı. Artvin Devlet Hastanesi önünde doktorlar tarafından yapılan grevde “uyarıyoruz, oylama değil hakkımız olanı istiyoruz” çağrısı yapıldı.

Mevcut iktidarın ve yönetimin ortaya koyduğu sağlıkta dönüşüm projesinin artık işlemediğini Covid-19 pandemisi ile görüldü. Artık hekimler yeter diyor. Bu sistemin devam edemeyeceğini söyleyen Uzman Doktor Uğur Çıkrıkçılı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ne istiyoruz?İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret,7.200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payıistiyoruz!Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini,sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekildedüzenlenmesi istiyoruz!Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve insanca çalışma süreleri; güvenli, sağlıklıçalışma ortamları; COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşıbütüncül bir meslek hastalıkları yasası, sağlıkta şiddete karşı etkin ve etkili yasaistiyoruz!Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevularınhastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz!Toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmeti ihtiyacı da hekimlerin özlük hakları daancak kamusal sağlık politikalarıyla teminat altına alınabilir. İş güvencemiz/gelirgüvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi istiyoruz!Sağlık, piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez! Şehir hastanelerinin

kamulaştırılmasını, özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını, özel

hastanelerde aşırı çalıştırılmaya ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz! Tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu nitelikli uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde çalıştırılmamasını istiyoruz! Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, topluma dayalı ve bölge/nüfus tabanlı, kamuya ait binalarda kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci basamak sağlık örgütlenmesi istiyoruz! İşyeri hekimliği alanında OSGB ve benzeri özelleştirmeye son verilmesini; işyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda tabip odalarının yetkili olmasını istiyoruz! KHK ve güvenlik soruşturmaları ile hukuksuzca işinden alı konulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz!

HATİCE DİLER