YEREL
Giriş Tarihi : 12-07-2021 10:40   Güncelleme : 12-07-2021 10:42

İlgili paydaşlarla üretilmesi gereken yol haritasıdır

İRAP hakkında bilgilendirme de bulunan Doğramacı İRAP’ın; “ illerdeki kurum/kuruluş ve diğer ilgili paydaşlarla üretilmesi gereken yol haritasıdır” dedi.

İlgili paydaşlarla üretilmesi gereken yol haritasıdır

Jeoloji Mühendisi Emre Doğramacı AFAD Müdürlüğü koordinesinde Artvin Çoruh Üniversitesi’nde düzenlenen il risk azaltma planı çalıştay açılışı ve AFAD ve Acil durum koordinasyon kurulu toplantısında İl Risk Azaltma Planı(İRAP) hakkında bilgilendirmede bulundu.

İRAP hakkında yaptığı sunumda şu ifadelere yer veren Doğramacı; “ İl Afet Risk Azaltma Planı(İRAP), ilin afetselliği ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır. İllerdeki kurum/kuruluş ve diğer ilgili paydaşlarla üretilmesi gereken yol haritasıdır. Herhangi bir kurum ve kuruluşun değil, tüm ilin sahiplenmesi gereken bir plandır. İRAP sadece bir kez hazırlanarak rapor haline getirilecek bir belge değildir. İller birbirlerinden farklı dinamiklere ve afet risklerine sahip olduklarından her yerel kendisine ait öncelikli tehlikeleri, riskleri ve risk azaltma eylemlerini o yereldeki tüm paydaşlarca ortaya koyacak ve en kısa sürede uygulamaya geçecektir. İRAP ilimizdeki afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin tüm paydaşlarca belirlediği bir yol haritasıdır. İRAP’ın hedefleri olası can ve mal kayıplarını azaltmak, risk azaltma bilinci oluşturmak, paydaşlar arası işbirliğini güçlendirmek ve afet sonrası çalışmalar için yapılacak olası harcamaları azaltmaktır.

İRAP’ın hazırlama süreci birbirini tamamlayan 5 bölüm veya modül halinde tanımlanmıştır. Bu modüller sırasıyla; İlin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri, izleme ve değerlendirme şeklindedir. Plan hazırlama sürecinde ildeki ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik bildirimlerde bulunarak üst düzey ve uzman bilgilendirme toplantıları ile 2 çalıştay gerçekleştirilmektedir. Çalıştay çıktıları düzenlenerek plan taslağı oluşturulmakta ve gerekli koordinasyon sağlanarak onay sürecine geçilmektedir. 5 modülden oluşan İRAP’ın 1 nci modülü olan İlin genel durumu modülü; İlin genel olarak en güncel durumunun ilgili konu başlıkları altında ele aldığı ve düzenli aralıklarla güncellenmesi gereken modüldür. 2 nci modül olan tehlike ve risk değerlendirmeleri; ildeki tehlike ve risklerin ortaya konulduğu, mekânsal olarak ifade edildiği bölümdür. Bu bölüm sonuçlarına göre riskleri azaltmak adına ortaya konacak eylemlerin neler olabileceği hakkında birtakım fikirleri de beraberinde getirir. 3 ncü modül olan mevcut durum analizi; ildeki iç ve dış faktörlerin kapsamlı ve detaylı bir biçimde değerlendirilmesi ile ilgili riskleri azaltmadaki kapasitenin ortaya çıkarılmasını amaçlar. 1. Çalıştayda oluşturulan olay-önlem tabloları, senaryolar ve GZFT tablosunun özetlenerek yazılmasıyla oluşturulur. Modül 4 de afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri olan modülde; eylemlerin amaçlar ve hedefler doğrultusunda ortaya konulduğu modüldür. Çalıştaylar sırasında netleştirilen eylemlere ait sorumlu ve destekleyici kurum/kuruluşlar, gerçekleştirme dönemi, önceliklendirme gibi konulara bu modülde yer verilmektedir. 5 nci modül olan izleme ve değerlendirme modülü ise; İRAP taslağı tüm paydaş kurumlarca onaylandıktan sonra eylemleri programlı bir biçimde takip ederek uygulama aşamalarını değerlendirecek olan süreci anlatan bölümdür.

İl afet risk azaltma planlarının hazırlanması ve uygulaması sürecinde çok sayıda paydaş bulunmaktadır. Valilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar planın paydaşları arasındadır. Çok paydaşlı bu süreci, planların hazırlanmasında ve uygulanmasında bütüncül bir yaklaşım ortaya konulmasını sağlamaktadır.

İRAP kapsamında oluşturulan eylemlerin takibi web İRAP yönetim sistemi üzerinde gerçekleştirilecektir. İzleme her altı ayda bir, değerlendirme ise yılda bir defa yapılır. Planın izlenmesi, planda yer alan her eylem bazında sorumlu kurum/kuruluşlarla birlikte, planın yürürlüğe girmesini takip eden aydan itibaren, 6 aylık periyodu içerisine alacak şekilde gerçekleştirilir” dedi.