YEREL
Giriş Tarihi : 26-10-2022 11:46

Kayıt dışı istihdamla mücadele devam ediyor

Kayıt dışı istihdamla mücadele devam ediyor

SGK İl Müdür Kahraman Derece, Kurum tarafından yapılan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Derece yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere kayıt dışı istihdam ülkemizin enönemli sorunları arasında yer almaktadır. Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadelekapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlıfaaliyetler de yapılmaktadır. Bu kapsamda geçmişte yapılan birçok faaliyete ve projeye ekolarak 2022 yılı içerisinde; 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Programında sosyal güvenlik bilinciniartırmaya ve kayıt dışı istihdamı önlemeye yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine,Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı (2021-2025)’de ise yabancı iş gücüne yönelik farkındalığın artırılmasıeylemlerine yer verilmiştir. Bu çerçevede Ekim ve Kasım aylarında kurumca belirlenen işyerleri,sendikalar, ilgili diğer STK’lar, basın-yayın kuruluşları rehberlik amacıyla ziyaret edilerek bugruplar aracılığıyla kamuoyuna yönelik çeşitli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerigerçekleştirilecektir” dedi.

“Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgaribir gelir düzeyi sağlamayı ve kişileri mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik niteliktekirisklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistemdir. Sistemin en önemlilerinden olan kayıtlı İstihdamın teşvik edilmesi 2022 yılı Bilgilendirme veRehberlik Programı faaliyetleri ile yürütülmektedir” diyen Derece, “Kurumumuzca kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamındasadece denetim faaliyetleri yürütülmemekte aynı zamanda rehberlik ve bilgilendirme amaçlıyoğun ve yaygın faaliyetler yürütülmektedir. Kayıt dışı istihdam ülkemizin ve sosyal güvenlik sisteminin en önemli sorunlarıarasında yer almaktadır. Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiçbildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Yani sigortasız işçiçalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksikbildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Kayıt dışı istihdamıntoplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Kayıtdışı istihdam hem çalışanlar ve işverenler hem de devlet açısından birçok olumsuz etkiye yolaçmaktadır.Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi kapsamında işçi işveren örgütlerinin, meslekodalarının, ilgili sivil toplum örgütlerinin kayıtlı istihdamın önemi ve sosyal güvenlik hak veyükümlülükleri konularında bilgilendirilmeleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle inşaat,tekstil ve turizm (yiyecek ve içecek hizmeti faaliyeti yürütenler dahil) sektörleri ile yabancıuyrukluların yoğun olarak çalıştığı sektörlerde kayıt dışı istihdam oranının yüksek olmasındanhareketle hem bu hedef sektörlere özel hem de yerelde tüm meslek örgütleri ve sivil toplumkuruluşlarına yönelik özel farkındalık faaliyeti düzenlenmesi gerekli görülmüştür. Bukapsamda İl Müdürlüğümüz tarafından ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ilebir araya gelinerek sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, yabancı çalışanların sosyalgüvenlik hakları ve çalışma izinleri konularında bilgilendirme yapılması planlanmıştır.”

Sosyal Güvenliğin çok önemli olduğunu ifade eden Artvin SGK İl Müdürü Kahraman Derece, “Sosyal Güvenlik, toplumun zor durumda olan bireylerine yardım edilmesini dahaiyi durumda olan kişilerin vicdanına veya yardımına bırakmayarak, toplumsal dayanışmayıkurumsal ve düzenli işler hale getirmekte ve tüm ülke vatandaşlarına hak olarak sunmaktadır.Sosyal Güvenlik Sistemi vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari birgelir düzeyi sağlamayı ve kişileri mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik nitelikteki risklerekarşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistemdir.Ülkemizde sosyal güvenlik, anayasal bir hak olarak Anayasa’nın 60’ıncı maddesindeyer alan “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gereklitedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü ile güvence altına alınmıştır. Çalışanların sosyalgüvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmayabaşlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dâhil olmak zorundadır.Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme ve yerinegetirilmediği takdirde yasal yollara başvurma haklarına sahiptir. İşverenler gerek kendisinigerekse yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna sigortalılık yönündenbildirimlerini yapmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Gündem ArtvinGündem Artvin