T.C.

ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

 

İHALE İLANI

                Artvin Merkez İlçesi, Şehitlik Köyü mevkiinde DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce kamulaştırılan F47-C1 pafta numaralı, Depo-2 saha içerisinde 63.738 m2’lik alanda depolanan Maden Yönetmeliğinin 52. maddesinin 7. fıkrası gereği Deriner Barajı ve HES Tesisleri İnşaatı işinde yapı ve inşaat çalışmalarından arta kalan proje fazlası 648.771 m3’lük hafriyat malzemesinin en fazla 10 (on) yıl içerisinde sahadan kaldırılması şartıyla alınması satış işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin

a) Adı      : Artvin İl Özel İdaresi

b) Adresi : Dere Mahallesi Atatürk Cad. Defterdarlık Binası No: 1/B Kat: 4 İl Encümeni Toplantı Salonu Merkez/ARTVİN

c) Telefon, faks numarası ve E-posta adresi: 0466 212 17 91 – Fax: 0466 212 76 39 [email protected]

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı     : Artvin Merkez İlçesi, Şehitlik Köyü mevkiinde DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce kamulaştırılan F47-C1 pafta numaralı, Depo-2 saha içerisindeki 63.738 m2’lik alanda depolanan Maden Yönetmeliğinin 52. maddesinin 7. fıkrası gereği Deriner Barajı ve HES Tesisleri İnşaatı işinde yapı ve inşaat çalışmalarından arta kalan proje fazlası 648.771 m3’lük hafriyat malzemesinin en fazla 10 (on) yıl içerisinde sahadan kaldırılması şartıyla alınması satış işi.

b)Niteliği, türü ve miktarı: Deriner Barajı ve HES Tesisleri İnşaatı işinde yapı ve inşaat çalışmalarından arta kalan proje fazlası 648.771 m3’lük hafriyat malzemesinin en fazla 10 (on) yıl içerisinde sahadan kaldırılması şartıyla alınması satış işi.

c)Yapılacağı/Teslim edileceği yer: Artvin ili / Merkez ilçesi 

d)İşe başlama tarihi: İşletmeci ile İdare arasında noter tasdikli sözleşmenin yapılmasını müteakip 15 (on beş) gün içerisinde İdare tarafından mahallinde hafriyat malzemesi saha sınırı koordinatlarını ve rezerv ölçümlerini içeren yer teslim tutanağı düzenlenerek hafriyat malzemesi teslim edilecektir.

e)İşin süresi: Satış dönemi sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihinden itibaren en fazla 10 (on) yıldır.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer: Dere Mahallesi Atatürk Cad. Defterdarlık Binası No: 1/B Kat: 4 İl Encümeni Toplantı Salonu Merkez/ARTVİN

b)Tarihi ve saati: 22.07.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30

c) Son teklif verme tarih, saat, adresi: 22.07.2024 tarihinde saat 10:00 - İl Encümeni Toplantı Salonu Merkez/ARTVİN

4- İhale Muhammen Bedelleri, Geçici Teminat, Kesin Teminat ve Ek Teminata İlişkin Esaslar

c) Muhammen Bedel: 58.284.289 TL (KDV Hariç)

d) Geçici Teminat: Tahmin edilen Muhammen Bedelin en az %3 ü kadar (1.748.529-TL)

e) Kesin Teminat:   İhale üzerine kalan yükleniciden teklif edilen bedel üzerinden %6 oranında sözleşme öncesi alınır.

Teminat; Nakit para veya banka, özel finans kurumlarından alınacak süre yönünden sınırsız, limit içi Banka Teminat Mektupları veya Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu olacaktır. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde kabul edilen değerler.)

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Minimum artış pey tutarı 500.000,00.-TL’dir.

5-İhaleye Katılabilme Şartları

5-1) Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;          

a) Nüfus cüzdan fotokopisi.

b) İkametgâh belgesi.

c) İmza Beyannamesi. (Noter Onaylı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir yapılmış)

d) İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

e) Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair dekont.

f) Vergi Borcu yazısı (İhale günü itibarıyla son 15 gün içinde alınmış)

g) SGK Borcu yazısı (İhalenin yapıldığı ay içerisinde alınmış)

h) İmzalı idari/teknik şartname belgesi

i) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

j) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

k) Gerçek kişi olması halinde kendinin ve vekili varsa vekilinin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış) 

5-2) Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;

a) Ticaret sicil gazetesi. (Aslı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir yapılmış)

b) İmza Beyannamesi. (Noter Onaylı veya Müdürlüğümüze aslı gösterilerek aslı gibidir yapılmış)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya    

d) İlgili Meslek Odası Belgesi. (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,)

e) İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair dekont

g) Vergi Borcu yazısı (İhale günü itibarıyla son 15 gün içinde alınmış) 

h) SGK Borcu yazısı (İhalenin yapıldığı ay içerisinde alınmış)

i) İmzalı idari/teknik şartname belgesi

j) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. (Noter Onaylı)

k) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

l) Tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi ya da kişilerin ve vekili varsa vekilinin de adli sicil kaydı olmadığına dair belgeleri (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

6-İhaleye Katılamayacak Olanlar

a) İhaleye katılma şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan şekilde getirenler.

b) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c) İhaleye yabancı istekli katılamaz.

d) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

e) SGK ve Vergi Limit üstü borcu olanlar ihaleye katılamaz.

7-Diğer Hususlar

a) İhtilafların çözüm yeri: Artvin Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

b) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir, İl Özel İdaresi hesabına 5.230,00.-TL (Beşbinikiyüzotuztürklirası) yatırılarak c) Artvin İl Özel İdaresi’nden temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının satın alınması zorunludur.

d) İlanda yer almayan hususlar için İdari ile Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

#ilangovtr Basın No ILN02058230