İŞ GÜVENLİĞİ KİŞİSEL KORUYUCU VE DONANIM MALZEMELERİ SATINALMA İŞİ

ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ

İŞ GÜVENLİĞİ KİŞİSEL KORUYUCU VE DONANIM MALZEMELERİ SATINALMA İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN           :                 2024/416724

1-İdarenin

a) Adı        :                 ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ

b) Adresi  :                 Artvin İl Özel İdaresi Orta Mahalle Miralay Şükrü Bey Cad. 2 Nolu Hizmet Binası Kat:2 İhale ve Satınalma Müdürlüğü 08000 - MERKEZ/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası    :                 4662121791 - 4662127638

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı        :                 İŞ GÜVENLİĞİ KİŞİSEL KORUYUCU VE DONANIM MALZEMELERİ SATINALMA İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı       :                

6 Kalem İş Güvenliği Kişisel Koruyucu ve Donanım Malzemeleri satın alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer            :                 Artvin İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Ambara (Adres: Artvin İl Özel İdaresi Aşağı Tolgum Mevkii Salkımlı Köyü ARTVİN ) teslim edecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi              :                 İhaleyi alan yüklenici sözleşme tarihinden itibaren Kişisel Koruyucu Donanım Malzemeleri sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (Altmış)takvim gününde Artvin İl Özel İdaresi İhale ve Satınalma Müdürlüğüne bağlı Ambara (Adres: Artvin İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Aşağı Tolgum Mevkii Salkımlı Köyü ARTVİN ) teslim edecektir. Teslimatlar iş gününde 08:30 - 17:30 saatleri arasında yapılacaktır. Alınacak Kişisel Koruyucu Malzemeleri teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olacaktır. Komisyon tarafından uygun bulunmayan malzeme iade edilecek olup, yüklenici idarenin deposundaki malın tamamını 7 iş günü süre içerisinde geri almak zorundadır. Yüklenici süresinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici bu değişimi derhal yapacak ve bu iş karşılığında hiçbir ücret talep edemeyecektir. Muayene ve Kabul İşlemi yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde ödeme yapılacaktır. Yüklenici malların bu şartnamede atıf yapılan tüm standartlara uygunluk belgelerini teslime müteakip Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak kabul aşamasında idareye verecektir. Muayenede aranacak hususlar; bu teknik şartnamede yazılı şartlardır.

d) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin İmzalanma tarihi, işe başlama tarihidir.

3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                :                 17.04.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)       : Artvin İl Özel İdaresi Orta Mahalle Miralay Şükrü Bey Cad. 2 Nolu Hizmet Binası Kat:2 İhale ve Satınalma Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler; İhale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale sonrası 3 (Üç) iş günü içerisinde teslim tutanağıyla idareye teslim etmelidirler. Teslim edilen numuneler, üzerinde ihale ve istekli bilgileri ile ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Yapılan numune değerlendirmesinde numunenin uygun olup olmadığı beliritilerek, kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik doğrultusunda kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirilmesi açısından muhafaza edilecektir. DETAYLAR TEKNİK ŞARTNAMEDEDİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02010290