İHALE İLANI

MADDE-1. Mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait, Artvin ili Merkez ilçesi Çarşı Mahallesinde 1, Ardanuç ilçesi Merkez Mahallesinde 1 ve Hopa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde 1 olmak üzere toplam üç (3) adet taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle (arttırma) kiraya verilmek üzere aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

MADDE-2. İhale 18/07/2024 tarihinde Salı günü 10.00-10.20 saatleri arasında Dere Mahallesi, Atatürk Caddesi, Defterdarlık Hizmet Binası No:1/B Kat:4 Merkez/ARTVİN adresindeki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

MADDE-3. Taşınmazların aylık muhammen kira bedelleri aşağıda gösterildiği şekildedir.

MADDE-4. İhaleye katılabilmek için, aşağıda gösterilen her taşınmaz için üç (3) yıllık muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

MADDE-5. İhaleyi kazanan talipli, onaylanan ihale kararının bildirilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde sözleşme süresi kira bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat tutarını yatırarak sözleşme yapmaya mecburdur.

MADDE-6. Teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesinde kabul edilen değerler dışındaki değerler teminat olarak kabul edilemez.

MADDE-7. İhaleye çıkarılan işyerlerine ait düzenlenen şartname ve diğer belgeler İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.

MADDE-8.  İhaleye girebilmek için müracaat dilekçesi ile birlikte;

               a) Her taşınmaz için aşağıda belirtilen miktarda Artvin İl Özel İdaresi adına alınmış %3 oranında geçici teminat tutarının nakit veya Teminat Mektubu olarak yatırıldığına dair belgeyi,

               b) Noter tasdikli imza sirkülerini,

               c) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, kurum adına teklifte bulunacakların yetkili olduklarına dair Yetki Belgesini,

  d) İstekli şirket ise, Ana Sözleşmesinin tasdikli örneği ile 2024 yılında alınmış Tasdikli Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini veya Esnaf Sanatkârlar Odası Belgesini,

  e) Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesini,

  f) Gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden on beş (15) içerisinde alınmış belgeyi,

              g) Gerçek kişiler için, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak nüfus kayıt örneği ile Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesini,  

               h) İl Özel İdaresine borçlu, icralı veya mahkemelik olmadığına dair belgeyi, dosya içerisinde ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir.

MADDE-9. Telgraf ve mektupla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

MADDE-10. İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KİRALAMA İHALESİNE ÇIKARILAN İŞYERLERİ

S. NO

TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER

VASFI

ALANI

(M²)

AYLIK MUH.

KİRA BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

TUTARI (%3)

SAAT

1

Çarşı Mah. Şehit Dursun Acar Cd. Çok Katlı Otopark Binası Zemin Kat No:2H Merkez/ARTVİN

İşyeri/

Depo

160,00

21.710,00

23.447,00

10.00

2

Merkez Mah. Hürriyet Cad. Eski İlçe Özel İdare Binası Bodrum Kat Ardanuç/ARTVİN

İşyeri

185,00

1.850,00

1.998,00

10.10

3

Cumhuriyet Mah. Değirmendere Mev. Eski İlkokul Binası ve Müştemilatı Hopa/ARTVİN

İşyeri

813,78

19.893,00

21.485,00

10.20

 

#ilangovtr Basın No ILN02055965