T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN 

İLAN

 

Madde 1- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünün 03.01.2024 tarih ve 4210476 sayılı yazıları gereği, Artvin ili, Murgul ilçesi, Kabaca-Petek Köyü, Kabarcet mevkii, Murgul Çayı üzerinde tersip bentleri arkasında aşağıda verilen koordinatlar arasında;

Bent-2: (Y:713634-X: 4568988) ile (Y:713636-X:4569153) koordinatlı noktalar arasında derenin akışını engelleyen yaklaşık 12.000 m3 (18.000 ton) rüsubat (kum-çakıl) malzemesinin 3 (üç) ay içerisinde Murgul Çayı üzerinden kaldırılması şartıyla alınması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif (arttırma) Usulü ile ihale edilerek satılması.

Madde 2- İhalesi yapılacak malzeme yeri ve miktarı;

İLİ /İLÇESİ:

MEVKİİ:

ALAN (m2) /

MİKTAR (m3):

İHALE MUHAMMEN

BED. (₺):

GEÇİCİ TEMİNAT (₺):

İHALE TARİH VE SAATİ:

Artvin/ Murgul

Murgul Çayı

12.000 m3 (18.000 ton) rüsubat malzemesi

1.353.120,00 ₺ +KDV

40.593,60 ₺

06.02.2024–10:00

 

Madde 3- Artvin ili, Murgul ilçesi, Kabaca-Petek Köyü, Kabarcet mevkii, Murgul Çayı üzerinde tersip bentleri arkasında aşağıda verilen koordinatlar arasında;

            Bent-2: (Y:713634-X: 4568988) ile (Y:713636-X:4569153) koordinatlı noktalar arasında derenin akışını engelleyen yaklaşık 12.000 m3 (18.000 ton) rüsubat (kum-çakıl) malzemesinin 3 (üç) ay içerisinde Murgul Çayı üzerinden kaldırılması şartıyla alınması işinin ihalesi 06.02.2024 tarihinde Salı günü saat 10.00’da İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

Madde 4- İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, onaylanan ihale kararının tebliğini müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde kiralamış oldukları rüsubat malzemesinin ihale bedeli üzerinden %6 kesin teminatını yatırarak noter tasdikli sözleşme yapmaya mecburdur.

Madde 5- Teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde kabul edilen değerler dışındaki değerler teminat olarak kabul edilmeyecektir.

Madde 6- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini İl Özel İdaresinden mesai saatleri içerisinde 2.500,00 ₺ (İkibinbeşyüztürklirası) karşılığında temin edeceklerdir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur.

Madde 7- Artvin İl Özel İdaresinde, İl Encümenince yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A)   İstekli gerçek kişi ise;

a)     Müracaat dilekçesi,

b)    Kanuni ikametgâhı olması,

c)     Tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

d)    Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

e)     İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f)     Noterden tasdikli imza sirküleri,

g)    Nüfus Cüzdanı Sureti,

h)    Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (dekont)       

i)      Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz (dekont) ve/veya banka teminat mektubu.

j)   2019-2024 (5 yıl) yıllarına ait (2019’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2023/2024 yılında alınan belge ile Sosyal Güvenlik Pirim Borcu olmadığına dair belge,

k)    İl Özel İdaresine borçlu, icralı ve mahkemelik olmadığına dair Yazı İşleri Müdürlüğünden alınan belge yarım dosya içerisine konarak en geç 06.02.2024 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a)     Şirket idare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin, siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2024 ihale yılı içinde alınmış belge,

b)    Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

c)     Tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

d)    Şartnamede belirtilen geçici teminatın nakit ödendiğine dair makbuz (dekont) ve/veya banka teminat mektubu,

e)     İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f)     Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz (dekont),

g)    Artvin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

h)    Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

i)      2019-2024 (5 yıl) yıllarına ait (2019’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2023/2024 yılında alınan belge,

j)      İl Özel İdaresine borçlu, icralı ve mahkemelik olmadığına dair Yazı İşleri Müdürlüğünden alınan belge yarım dosya içerisine konarak en geç 06.02.2024 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Madde 8- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerin, istenilen belgelerle birlikte en geç 06.02.2024 tarihinde Salı günü ihale saatinden önce İl Encümeni İhale Komisyonu Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

Madde 9- Telgraf ve mektupla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

Madde 10- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01969904