ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN ENVANTER VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA MUHTELİF TÜRLERİNE ( EN AZ 10 TÜR/TAKSON VE 2000 TON VERİM) AİT ARAZİ VE BÜRO ÇALIŞMALARI, BELİRLENEN TÜRLERE AİT FAYDALANMA PLANI YAPILMASI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARTVİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlama çalışmaları kapsamında muhtelif türlerine ( en az 10 tür/takson ve 2000 ton verim) ait arazi ve büro çalışmaları, belirlenen türlere ait faydalanma planı yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN         :               2023/536081

1-İdarenin

a) Adı      :               ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARTVİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi  :               YENİ MAHALLE STAD SOKAK NO:21 08000 YENİ MAHALLE ARTVİN MERKEZ/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası    :               4662126890 - 4662122660

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı      :               Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlama çalışmaları kapsamında muhtelif türlerine ( en az 10 tür/takson ve 2000 ton verim) ait arazi ve büro çalışmaları, belirlenen türlere ait faydalanma planı yapılması

b) Niteliği, türü ve miktarı       :              

10000 HEKTAR alanda Envanter ve Planlama çalışmaları kapsamında muhtelif türlerine (en az 10 tür/takson, en az 2000 ton verim olmak üzere ) ait arazi ve büro çalışmaları, belirlenen türlere ait faydalanma planı yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer            :               Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları

ç) Süresi/teslim tarihi               :               İşe başlama tarihi 01.07.2023, işin bitiş tarihi 30.11.2023

d) İşe başlama tarihi :               01.07.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :               07.06.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)         :               Artvin Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yard. Odası 3.kat

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; İhale konusu işin yerine getirilmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale ilanının yayınlandığı yılı içerisinde, büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış " Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi"  sunmak zorundadır.

İhaleyi kazanan serbest ormancılık bürosu veya şirketi; İhale sözleşmesini imzalamadan önce, Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için Serbest Ormancılık /Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesini alan meslek mensubunun, 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, ”Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi” sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu işte;  Ağaçlandırma veya Silvikültür Danışmanlık Hizmet Alımı İşleri, - Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Envanter Ve Planlama Danışmanlık  Hizmet Alımı İşleri,  -  Silvikültür veya Üretim İşlerinde Hizmet Alımı İşleri,- Orman Mühendisliği Teknik Denetim ve Kontrolörlük Hizmet alım İşleri, - Orman Mühendisliği Teknik Denetim ve Kontrolörlük Danışmanlık Hizmet alım İşleri,- Ağaçlandırma, etüd proje,  sel kontrolü , Rehabilitasyon, Erozyon, Mera Projeleri veya Çok Amaçlı  Proje Yapımı, İşletme Pazarlama (Mesaha, Dikili Hacim Belirleme, Verim Yüzdesi Tespiti, Tasnif Depolama, Çıkarılacak Ağaçların Belirlemesi ve Kayıt Altına Alınması), Orman Yol Ağı Planı yapımı vb İşlerinden ; Tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen biri veya birkaçı ile 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4.  maddesinde belirlenen konular ve 5. maddesinde belirlenen hak yetki ve sorumluluklar kapsamında yapılan diğer danışmanlık hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01836296