Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

7

Yasal Kapsam

:

13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

1. adım ... - 863.700,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E-İhale

:

Evet

2024 YILI HOPA DEVLET HASTANESİ 11 KISIMDAN OLUŞAN PERSONEL KILIK KIYAFET MALZEMESİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -HOPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI HOPA DEVLET HASTANESİ 11 KISIMDAN OLUŞAN PERSONEL KILIK KIYAFET MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/76481

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -HOPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

CUMHURİYET MAHALLESİ ,YENİ ARTVİN YOLU ÜZERİ,SANAYİ SİTESİ YANI 08600 HOPA/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası

:

4663514017 - 4663513958

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI HOPA DEVLET HASTANESİ 11 KISIMDAN OLUŞAN PERSONEL KILIK KIYAFET MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 YILI HOPA DEVLET HASTANESİ 11 KISIMDAN OLUŞAN PERSONEL KILIK KIYAFET MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ARTVİN HOPA DEVLET HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlanacak olup, sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme süresi 180 gündür. İdarenin istediği zaman ve miktarda mallar peyder pey teslim edilecektir. Malların teslim süresi (posta, telefon, faks veya e-mail ile) bildirim yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde sağlık tesisimizin belirttiği yere raf teslimi yapılacaktır. Malların hastanemize teslimatı tamamen yüklenici tarafından yapılacaktır. Her parti malın teslimine ait fatura o mal tesliminden sonra kesilecek olup, irsaliyeli fatura üzerinde ihale numarası belirtilip mal teslimi yapılacaktır. Teslimat aşamasında doğabilecek her türlü zarar yüklenici firmaya aittir. Nakliye ve taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır. Kıyafet beden ölçüleri hastanemiz tarafından belirlenecek olup teslimatlar hastanemizin talep edeceği ölçülerde yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme taraflarca karşılıklı imzalanmasına müteakip işe başlanacak

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

HOPA DEVLET HASTANESİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

SAĞLIK TESİSİMİZE TESLİM EDİLEN ÜRÜNLER SATIŞ SONRASI DEDEFORMASYON YAŞAMASI DURUMUNDA YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01972058