PERSONEL SERVİSİ HİZMETİ ALINACAKTIR

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAÇKAR TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KAÇKAR GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SERVİS HİZMET ALIMI (ŞOFÖRLÜ VE AKARYAKITLI) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/123855

1-İdarenin

a) Adı

:

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAÇKAR TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Orta Hopa Mah. Sahil Cad. 1/3 08600 Orta Hopa Mah. HOPA/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası

:

4663514646 - 4663511538

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

KAÇKAR GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SERVİS HİZMET ALIMI (ŞOFÖRLÜ VE AKARYAKITLI)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teknik şartnamede detaylı anlatılmıştır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Artvin İli sınırları içerisindeki bağlantı idarelerimiz emrinde görevli gümrük personelinin teknik şartname EK:A Güzergah tablosunda belirtilen yerlerinden alınarak Sarp Sınır Kapısına götürülmesi, Sarp Sınır Kapısından alınan personelin aynı güzergahta ki muhtelif yerlere getirilmesindeki yerler

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 25.03.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

25.03.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü A-Blok 4.Kat Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

Tüzel kişi olması halinde teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde, isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgilisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) üyelerine / kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörle yapılan tek sözleşmeye ait Her türlü servis taşımacılığı hizmeti(Şoförlü veya şoförsüz- akaryakıtlı veya akaryakıtsız)

Öğrenci veya personel taşıma(Şoförlü veya şoförsüz- akaryakıtlı veya akaryakıtsız)

Turizm-Seyahat Taşımacılığı, (Şoförlü veya şoförsüz- akaryakıtlı veya akaryakıtsız)

Araç kiralama, (Şoförlü veya şoförsüz- akaryakıtlı veya akaryakıtsız)

Taşıt Kiralama, (Şoförlü veya şoförsüz- akaryakıtlı veya akaryakıtsız)

Her türlü yolcu taşımacılığı (Şehiriçi ve Şehirlerarası), (Şoförlü veya şoförsüz- akaryakıtlı veya akaryakıtsız)

Kamuya yada özel sektöre Öğrenci veya  Personel taşıma servis hizmetleri, (Şoförlü veya şoförsüz- akaryakıtlı veya akaryakıtsız)

Personel ve/veya öğrenci taşıma servis işleri, (Şoförlü veya şoförsüz- akaryakıtlı veya akaryakıtsız)

Yolcu taşıma araçları kiralama işleri(Şoförlü veya şoförsüz- akaryakıtlı veya akaryakıtsız)

Kamu ve/veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü şoförlü/şoförsüz araç kiralama veya personel ve öğrenci taşıma hizmeti(Şoförlü veya şoförsüz- akaryakıtlı veya akaryakıtsız)

YUKARIDA BELİRTİLEN İŞLERDEN HERHANGİ BİRİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01977515