Artvin Ticaret ve Sanayi Odası 5. Grup (sigortacılık) Meslek Komitesi öncülüğünde, Borçka Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonu ile Sigortacılık haftası etkinlikleri kapsamında Artvin Marina Tatil Köyünde il acente temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda son düzenlemelerle, sigorta acentelerin sorunlarına getirilen çözümlerin değerlendirilmesi konusunda bilgi alışverişi yapıldı.

Burada konuşma yapan Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“5684 sayılı Sigortacılık KanunuAmacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alankişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve istikrarlı birortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşların,faaliyete başlama, teşkilât, yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin sona ermesi vedenetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarınçözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.Türkiye'de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veyakooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri,sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle iştigaledemez.Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerinTürkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekir.Sigorta acenteliği yapacakların niteliklerine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelik ile belirlenir.Sigorta acenteliği yapacaklar, Müsteşarlıktan bu nitelikleri taşıdıklarını gösteren bir belgealarak Levhaya kayıt olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurur. Müsteşarlık,belge alınmasına ilişkin işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi için TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliğine görev verebilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu işlemleringerçekleştirilmesi için uygun gördüğü ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşları ile işbirliğiyapabilirBankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınankurumlar hariç olmak üzere, sigorta acenteleri, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili aracılık ileMüsteşarlığın uygun göreceği sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dışında başka birticari faaliyette bulunamaz.Bu Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, sigorta acenteliğifaaliyetinde bulunamayacağı gibi ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede, sigortaacenteliği iş ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz.Sır saklama yükümlülüğüBu Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, bu Kanunatâbi kuruluşların görevlileri ve yetkilileri, bu Kanuna tâbi kişiler ile bunların yanında çalışanlarve dışarıdan hizmet alımı yoluyla sigortacılık sektöründe iş görenler, sıfat ve görevleridolayısıyla öğrendikleri bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar ile bunlarıniştirakleri, kuruluşları ve sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere ait sırları bu konuda kanunen açıkçayetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının yararlarınakullanamaz. Bu yükümlülük söz konusu sıfat ve görevlerin sona ermesinden sonra da devameder.”

 

Haberin Galerisi : Sigortacılık Haftası için Toplandılar