T.C.

ARTVİN VALİLİĞİ

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Şavşat Devlet Hastanesi Başhekimliği

                            

ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ TAŞINMAZ (KANTİN) KİRALAMA İHALE İLANI

1-     Aşağıdaki tabloda her türlü nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile “Şavşat Devlet Hastanesi Kantin Kiralama İhalesi”  10/05/2024 tarihinde saat 14:00’ da Şavşat Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde yapılacaktır.( İstekliler belgelerini kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olarak sunacaklardır.)

2-     İhaleye ait şartname ve eklerini mesai saatleri içinde Hastanemiz Satınalma Biriminden ücretsiz olarak görebilir. Ayrıca şartname ve ekleri. İhale doküman satış bedeli 200,00.- TL olup, Şavşat Devlet HastanesiHalk Bankası Artvin Şubesi IBAN TR93 0001 2009 175 0000 5 0000 42 nolu hesabına yatırılarak ve makbuzu sunularak temin edilebilir. Geçici teminat bedeli de (tahmini bedelin % 10’u) bu hesaba nakit yatırılabileceği gibi tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri geçici teminat olarak sunabilirler.

3-     İhaleye katılmak isteyenlerin ibraz etmeleri gereken belgeler; Gerçek Kişiler: a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak (ikametgah ilmühaberi belgesi son 3 ay içinde alınmış); b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek telefon ve faks bilgilerini bildirmek; c) Geçici teminatı yatırmış olmak; d) T.C. kimlik ve fotokopisi ile başvurmak, e) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge; f) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza beyanı; g)Savcılıktan alınmış  iyi hal kağıdı(Sabıka kaydı)h)Tüzel kişiler de ise, yukarıdaki şartlar ile birlikte, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesini sunmaları şarttır.

4-     Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-     Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi açık teklif usulüne uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmelerden idare sorumlu değildir.

6-     Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri kiralayana aittir

7-     İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi açık teklif usulü ve sözleşmedeki genel hükümleri ve işe ait şartnamedeki genel ve özel hususları önceden okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

8-     İhaleye katılmak isteyen istekliler taşınmaz ile ilgili kira şartnamesindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaklardır.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ

Taşınmazın Adı

Adresi

Ada – Parsel No

Kiralanacak Alan (m²)

Kullanım Amacı

Kiralama Süresi

Yıllık Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Şavşat Devlet Hastanesi Kantini

Efkar Tepe Mevkii B.ECEVİT Cad.Kurtuluş sok.No:2

BALLI KAYA ORMANI

(Orman Tescil Yapılmadığından numara verilmemiştir.(120m2)

Kantin

3 Yıl

32.400,00tl

3.240,00.tl

10/05/2024

14:00

#ilangovtr Basın No ILN02021482