T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünden

 

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri SATIŞ İHALESİ, tabloda belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik hükümlerine göre  “Açık Teklif Usulü”  ile DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.

2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Muhasebe Şube Müdürlüğünce verilen geçici teminat vezne alındı makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu(süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2023 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekâletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde DSİ Çoruh Projeleri 26.Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak temin edilebilir.

5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Bu ihaleye ait bilgiler, www.dsi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

7- Taşınmaz mal satışı ihalelerinde ihale sonrası yapılacak tapu sicil işlemleri giderleri, tüm vergi, KDV, resim ve harçlar alıcısına aittir.

İli

İlçesi

Köyü/Mah.

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Satış Bedeli(TL)

Geçici Teminat(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Artvin

Merkez

Salkımlı Köyü

250

5

ARSA

4.932,54

Plan Dışı

4.850.000,00

145.500,00

20.05.2024

10:00

#ilangovtr Basın No ILN02023281