ŞAVŞAT KAYMAKAMLIĞI
( Milli Emlak Şefliği)
S A T I Ş I    Y A P I L A C A K   T A Ş I N M A Z I N
S.No Taşınmaz No Mah/Köyü Mevkii  Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Payı Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 08070103491 Şenköy  Köyü Aşağı Mah. F48B13C1A/8 158 4 799,87 Tam Hali Arazi İmarsız Boş 60.000,00 18.000,00 21.05.2024 10:00
2 08070103493 Kayadibi  Köyü Bahçeciler 1 3 17 3.017,50 Tam Arssa İmarsız Boş 377.200,00 113,160,00 21.05.2024 10:15
3 08070103492 Karaağaç Köyü Hacıkala F48C06B3A 164 7 3.962,78 Tam Hali Arazi İmarsız Boş 158.600,00 47.580,00 21.05.2024 10:30
4 08070102551 Kireçli Köyü Kireçli Mah. F48C02C4C 237 1 1.173,93 Tam Hali Arazi İmarsız Boş 176.100,00 52.830,00 21.05.2024 10:45
5 08070103439 Köprüyaka Köyü Şurmak F48B22D3A 113 16 221,84 Tam Ham Toprak İmarsız Boş 55.500,00 16.650,00 21.05.2024 11:00
6 08070100582 Karaköy Köyü Gözeler  F48C05B1D 116 5 525,35 Tam Hali Arazi İmarsız Boş 29.000,00 8.700,00 21.05.2024 11:15
7 08070100579 Karaköy Köyü Kayadüzü F48C05B1D 114 11 2.532,90 Tam Hali Arazi İmarsız Boş 152.000,00 45.600,00 21.05.2024 11:30
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış  ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile  belirtilen tahmini bedeller üzerinden Şavşat Hükümet Konağı Binası  2.Kat  adresinde bulunan Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için  Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Şavşat Malmüdürlüğünce  verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2024 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfüs cüzdan sureti ile,  özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması  ve süresiz olması gerekmektedir.
4- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.
6- Taşınmazların satış  şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içinde Şavşat Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliği) müracaatla bedelsiz olarak görülebilir. 
7- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler,     www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02023461