ARDANUÇ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA

NO

Taşınmaz No

Mah/Köyü

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

 (m2)

Hazine payı

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Tahmini Satış Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

08020103065

Güleş Köyü

Ogeçe

205

6

717,89

Tam

Hali Arazi

İmarsız

Boş

40.000,00 TL

12.000,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

09:20

2

08020101886

Tepedüzü Köyü

Ankliya Bayır Altı

132

4

34,34

Tam

Hali Arazi

İmarsız

Boş

4.000,00 TL

1.200,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

09:40

3

08020100023

Merkez Mahallesi

---

35

34

1.229,30

Tam

Ahşap 1 Katlı Samanlık ve Bahçesi

Konut Alanı ve Yol

İşgalli

570.000,00 TL

171.000,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

10:00

4

08020104097

Merkez Mahallesi

---

67

93

263,75

Tam

Arsa

Arsa

Boş

119.000,00 TL

35.700,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

10:20

5

08020103651

Kızılçık Köyü

Çiftlik

233

7

2.249,58

Tam

Hali Arazi

İmarsız

Boş

150.000,00 TL

45.000,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

10:40

6

08020101296

Sakarya Köyü

Düzler

146

14

399,65

Tam

Hali Arazi

İmarsız

Boş

25.000,00 TL

7.500,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

11:00

7

08020101245

Sakarya Köyü

Kintokil

131

19

977,23

Tam

Hali Arazi

İmarsız

Boş

50.000,00 TL

15.000,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

11:20

8

08020100851

Yolüstü Köyü

Köyiçi

131

20

2.794,93

Tam

Çayır

İmarsız

Boş

310.000,00 TL

93.000,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

11:40

9

08020100813

Yolüstü Köyü

Elyeter

101

7

2.332,03

Tam

Çayır

İmarsız

Boş

240.000,00 TL

72.000,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

13:30

10

08020104098

Merkez Mahallesi

---

24

11

371,00

Tam

Arsalı Kagir Ev

İmarlı

İşgalli

575.000,00 TL

172.500,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

13:50

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR

SIRA

NO

Taşınmaz No

Mah/Köyü

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

 (m2)

Hazine payı /Kiralanacak Alan (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Kira Süresi (Yıl)

Tahmini 1 Yıllık Kira  Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

11

08020101512

Peynirli  Köyü

Camandar

108

1

2.824,03

2.824,03

Ham Toprak

İmarsız

İşgalli

3 Yıl

4.000,00 TL

1.200,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

14:10

12

08020100844

Yolüstü Köyü

Yazılar

131

5

2.153,54

2.153,54

Çalılık

İmarsız

Boş

3 Yıl

4.000,00 TL

1.200,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

14:30:

13

08020100638

Naldöken Köyü

Dere Tarla

103

82

9.179,02

1.800,07

Çalılık

İmarsız

Boş

3 Yıl

4.500,00 TL

1.350,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

14:50

İRTİFAK HAKKI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

SIRA

NO

Taşınmaz No

Mah/Köyü

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

 (m2)

Hazine payı

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu / İrtifak hakkı süresi

Tahmini 1 Yıllık İrtifak Hakkı  Bedeli

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

14

08020100407

Harmanlı  Köyü

Çiftlik

106

3

11.502,10

Tam

Ham Toprak

İmarsız

Boş / 30 Yıl

41.410,00 TL

12.423,00 TL

26.06.2024

   Çarşamba

15:10

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz  malların 1-2-3-4-5-6-7-8-9 -10  sıra numara ile gösterilen taşınmazların satışları ve 11-12-13 sıra numaraları ile gösterilen taşınmazların kiralamaları  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 14 sıra numarası ile gösterilen taşınmazın üzerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g. Maddesi uyarınca Pazarlık Usulü irtifak hakkı tesis edilmesi için  hizalarında belirtilen gün ve saatte, Ardanuç  Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda satış, kiralama ve irtifak hakkı ihaleleri yapılacaktır.

2-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte tekliflerini ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

3- İhaleye katılacak isteklilerin; a) Yasal yerleşim sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c) Gerçek kişiler T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, d) Geçici teminata ilişkin belgeler. (Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar veya Özel Finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı Kanunun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihtiyaç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.). Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınmaz. c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d ) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

4- Kiralama, satış ve irtifak hakkı ihalesinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.

5- 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış ihale bedelleri KDV ile tüm vergi, resim ve harçlardan muaf olup, ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

6- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi satış bedelinin ¼ ‘ü peşin kalan kısmı ise faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yıl kadar 8 (sekiz) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

7-Kamu Konutları ve Taşınmaz mal satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden (Tarım ve hayvancılık amaçlı sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemleri hariç) işlem bedeli olarak: 5.000.000,00-TL'ye (BeşmilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

8- Taşınmaz malların kiralama, satış ve irtifak hakkı verilmesine ait şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Ardanuç  Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Ayrıca ; Bu ihaleye ilişkin bilgiler Artvin csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenile bilinir."        

                                                                                                                                                                                                                                                                                        İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02042790