Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi

:

21

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet

:

3. adım 2.491.384,00 - 19.029.344,00

Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

E-İhale

:

Evet

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -HOPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI 16 KALEMDEN OLUŞAN TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/288170

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -HOPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

CUMHURİYET MAHALLESİ, YENİ ARTVİN YOLU ÜZERİ, SANAYİ SİTESİ YANI 08600 HOPA/ARTVİN

c) Telefon ve faks numarası

:

0466 351 4017 – 0466 351 3958

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI 16 KALEMDEN OLUŞAN TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 Yılı 16 Kalemden Oluşan Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (12 Aylık)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

HOPA DEVLET HASTANESİ ECZANE BİRİMİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

. Tüm malzemeler hastane idaresinin belirlediği depoya / alana yüklenici firma tarafından teslim edilecektir. Bu süreç sözleşme bitimine kadar aynen devam edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.03.2024 – 11.00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

HOPA DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması şartı aranmaktadır. 

Alımı yapılacak olan malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı durumu onaylı olması şartı aranacaktır. Ürünlerin üzerinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka belirtilmiş olmalıdır. CE işareti taşımadığı için ürün kabulü yapılamayan üründen doğacak zararlar yüklenici firmaya ait olacaktır.

Hemodiyaliz Katater Giriş Çıkış Seti T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.

Ürünlerin UBB Numaraları ÜTS Sistemine kayıtlı olmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’ tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Malzemelere teklif veren istekliler ürünlere ait numuneleri ihale saatinden önce Hopa Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01998253